Optima

Hygienkompetens för hushållsvatten  

Vattenhygienpass

Tidpunkt: 27.3.2020

Kursen är för personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för flera än 50 personer eller över 10 kubikmeter/dag.

 

Hushålls- eller anläggningsteknisk kompetens ska visas med att man genomgår ett kompetenstest som upprätthålls av Valvira. Efter godkänt testresultat erhålls vattenarbetskortet. Vattenarbetskortet gäller i fem år räknat från utgivningsdatum. Efter fem år ska testet genomgås på nytt.
Kursen är för personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter/dag.

KRAV PÅ ANLÄGGNINGSTEKNISK OCH HUSHÅLLSVATTENHYGIENISK KOMPETENS HOS DEN SOM ARBETAR VID EN ANLÄGGNING SOM LEVERERAR HUSHÅLLSVATTEN

1. Vattenanskaffning

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de vanligaste föroreningarna i råvatten och deras betydelse för vattenbehandlingen, vattenledningsnätet, hushållsvattnets kvalitet och
  människors hälsa
 2. skydd av vattentäktsområden och planer för skydd av grundvatten
 3. funktioner som smutsar ned råvatten, såsom avledning av avloppsvatten, jordbruk, marktäkt och industri
 4. de vanligaste vattentäktskonstruktionerna
 5. de allmänna principerna för grundvattenbildning vid grundvattenverk vattentäktstillstånd och kontroll av råvattnets kvalitet2.Vattenbehandling

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de viktigaste vattenbehandlingskemikalierna samt säkerhetsfrågor som gäller dem, sätteri att tillsätta, lösa och späda ut kemikalier samt
  avsikten med tillsättningen
 2. betydelsen av över- och underdosering av kemikalier och förhindrande av detta
 3. de viktigaste vattenbehandlingsmetaderna och effekten av dem på vattnets kvalitet
 4. tillvägagångssätten vid störningar (beredskap inför exceptionella situationer)
 5. vattenbehandlingens inverkan på hushållsvattnets mikrobiologi och kemi
 6. grunderna för driftövervakning

 

3. Vattenledningsnät

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de allmänna principerna om hygien vid montering i ledningsnät och anslutning av serviceledning till ledningsnät
 2. ledningsnätets delar och ledningsmaterial samt deras hållbarhet och inverkan på hushållsvattnets kvalitet
 3. enhetsprocesserna för underhåll av och montage i ledningsnätet och behållare, t.ex. hur sköljning, rening, tappning och desinfektion inverkar
  på vattnets kvalitet
 4. förhindrande av återströmning
 5. hygienrisker för reservoarernas säkerhet och awärjning av sådana risker


4. Lagstiftning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de krav som lagstiftningen ställer på
  - hushållsvattnets kvalitet och kontrollen av den samt anläggningar som levererar hushållsvatten
 2. innehållet i och betydelsen av programmet för kontrollundersökningar

Den som testas skall kunna:

 1. ta prov för kemisk och mikrobiologisk bestämning
 2. välja rätt provtagningsställe utgående från syftet med varje provtagning
 3. bedöma hushållsvattnets kvalitet utifrån mätresultaten och vattnets utseende


5. Service

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. avsikten med och det huvudsakliga innehållet i serviceboken
 2. betydelsen av regelbunden service för anordningarna

 


6. Transport av farliga ämnen

 1. klassificering av kemikalier och farliga ämnen under frigränserna
 2. ansvarsfrågor
 3. säkerhetsutrustning
 4. surrning av lasten    

 


Utbildare: Rolf Dahlin

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.


Pris: 180 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, vattenhygienkort, registrering till Trafi, lunch och kaffe.

Registrerad som CAP-dag


Anmälan: Optima, Kim Vikström 0447215254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före test. För oannullerad test debiteras halva priset.

ANMÄL DIG HÄR (länk)


Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här