Optima

Valma

Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad

VALMA-utbildningen förbereder studerandena för den grundläggande yrkesutbildningen och ökar deras förutsättningar att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Utbildningen förbättrar studiefärdigheterna och klargör yrkesvalet.

I utbildningen ingår 10 kompetenspoäng som består av orientering i yrkesutbildning och grundfärdigheter för arbetslivet. De återstående studierna omfattar 50 kompetenspoäng inom följande delområden: förstärkande av inlärning, förberedelse inför inlärning i arbete och läroavtalsutbildning, stärkande av vardagsfärdigheter och välmående, examensdelar eller delområden inom en yrkesinriktad grundexamen samt fritt valbara utbildningsdelar.

Det är möjligt att efter avklarade 30 kompetenspoäng flytta över till en examensinriktad utbildning. Studeranden bör ha tillräckliga förutsättningar för utbildningen och utbildningsanordnaren ska ha lämplig studieplats att erbjuda eller läroavtalsplats ska finnas.

Ifall modersmålet inte är svenska uppvisas intyg över språkkunskaper motsvarande minst nivå A2.2 enligt den europeiska skalan.

Målgrupperna för Valma- utbildningen

• Ungdomar som behöver stärka sina förutsättningar för studier samt behöver handledning och stöd vid val av utbildning och yrke.
• Ungdomar som av olika anledningar inte deltar i någon utbildning.
• Unga vuxna och vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förbereda övergången till grundläggande yrkesutbildning.
• Vuxna som byter bransch och har brister i sina förutsättningar för yrkesstudier.

Läs mera (pdf)

Projektfilm 1

Denna film har producerats inom ramen för projektet Las Valmas som finansierats av Utbildningsstyrelsen.

Den Valma-utbildning som läraren Monica Rosenberg Söderman och de tre studerandena berättar om har främst målgruppen unga vuxna och vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förbereda övergången till grundläggande yrkesutbildning.

Lärare Annica Finne berättar om Optimas andra Valma-utbildning som är en del av Optimas specialundervisning för ungdomar som behöver särskilt stöd, dvs. Valma-OptiMax. Läs mera.

Projektfilm 2

Denna film har producerats inom ramen för projektet Ett yrke, din möjlighet som finansierats av Utbildningsstyrelsen. Deltagare i projektet har varit yrkesutbildarna YA!, Axxell, Inveon och Optima.

yrkesutbildning, optima, Jakobstad, Svenskfinland, utbildning, andra stadiet, ungdomsutbildning, gemensam ansökan, studentkvoter, österbotten

Kontaktuppgifter

Pedagogisk utvecklingschef Ann Käld
Tfn (06) 7855 231
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här