Optima

Elinstallationsrättigheter 2


Prepkurs: 5.11, 10.11, 12.11 och 17.11.2020, kl. 17:30 - 20:30
 
Tentamen: 19.11.2020, kl. 12:00 - 15:00


Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.

Utbildare: Johnny Rönnqvist

Målgrupp: Preparandkurs för personer som planerar avlägga elsäkerhetsexamen i behörighetsklass 2.

Behörighetsklass 2 ger rätt att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för
högst 1 kV elanläggningar.

Kursprogram

  • - D1 Handbok om byggnaders elinstallationer 
  • - SFS-käsikirja 600-1-1:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-1: Allmänna krav (SFS 6000 delarna 1 - 6)
  • - SFS-käsikirja 600-1-2:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 - 8)
  • - SFS 6002:2015 + A1:2018:sv Säkerhet vid elarbeten
  • - Guide för reparation av elapparater (ST-ohjeisto). Krav: Personen bör ha sammanlagt 6 års grundutbildning och arbetserfarenhet inom elbranschen.
Utbildningen skall motsvara 3 års studier och 2 års arbetserfarenhet.
Arbetserfarenheten skall ha erhållits efter examen.

Tentamen: Säkerhetsteknikcentralen (Tukes) anordnar årligen 2 tentamenstillfällen, våren och hösten.

Målsättning: Målsättningen är att kursdeltagarna tenterar (skriftligt prov).

Upplägg: Utbildning i form av föreläsningar utgående från Tukes’ anvisningar och material.

Pris: Prepkursen 360 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, kaffe + semla.
Utbildningsmaterialet beställer deltagaren själv från Sähköinfo (pris 438,10 + moms 10 %.)
Elsäkerhetsexamen 210 € + mervärdesskatt 24 %.

Anmälan: senast 9.10.2020 före kursstart till Leena Svenlin tfn 044-7215 266.
Minimiantal 10 deltagare.

Annullering: För icke annullerad kurs faktureras halva deltagaravgiften.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här